අත්වැලක එක්විම


image

සත්කාර 07 වන පියවර
එක පොතකින්
එක පෑනකින්
ඔබට ඔවුන් වෙනුවෙන් යම් උපකාරයක් කල හැකිනම් එන්න සත්කාර ගමන් මග තුලට ඔවුන් වෙනුවෙන් එ කල හැකි මනුස්සත්වයේ උපකාරය ඉටුකරන්නට

One thought on “අත්වැලක එක්විම

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s