සත්කාර ඉදිරි වැඩසටහන් -our next programs


image
1St program
රත්නපුර අවට ගම්මාන කිපයක දුප්පත්,අසරන පාසල් ලමුන්ට පාසල් උපකරන ලබාදිම….(next month )

2nd program
පරිසර නියමුවන් අපි-: සත්කාර සමාජිකයන් සමග ප්‍රරධාන බස් නැවතුම් කිපයක් අවට පිරිසිදු කිරිම.(next month)

3rd program
H3 ආරාධනාව අනුව ගාල්ල පාසලක නායකත්ව පුහුණුව සහා ජිවිත අත්දැකිම් බෙදාගැනිමෙ වැඩසටහන (this month 24th sep 2015)

4th program
සත්කාර අපි කලුතර පාසල් 3 නායකත්ව පුහුනුව,ජිවිත අත්දෑකිම් පාසල් ලමුන්ගෙ ඉදිරි අනාගත සිහින වලට අත්වෑලක් ලබාදිමේ වෑඩසටහන් මලාව..(next month)

One thought on “සත්කාර ඉදිරි වැඩසටහන් -our next programs

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s