දේනවද ආදරය මටත් එ ඔබලා නොදුන් අහිOසක පුOචි ආදර


image
ජිවිතේ…….

අම්මේ මට මතක නැ ඔබලග මා හිටිකාලය..
පියාණනි මට මතක නැහැ ඔබමා තුරුලට ගත්තු කාලයක්….
ආසයි ඉන්න එ ඔබලාට තුරුලුවි
මොකද දැනෙනවා තනිකමක්
මින් පෙර නොදැනුන

ආසයි යන්නට එ අතීතයට
එත් මතක නැහැ ඔබ මා තනිකල කාලය …..
ආසයි දැක ගන්න
අයේමත් ඔය මුහුනවල්..
එ අතීත මතක රුපයම…

වැරදුනා ජිවිතය
හදාගන්නට පුලුවණි …
අයේමත් එක්ව ගත කරමු
අහිමිව ගිය අතීතය නැවත වරක් …

One thought on “දේනවද ආදරය මටත් එ ඔබලා නොදුන් අහිOසක පුOචි ආදර

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s