facebook school


දඹුල්ල තෙලදින්නන් වෑව විදුහල් බුමිය තුල ඉදිවෙමින් පෑවති
“මුහුණු පොතේ පාසලේ” වෑඩ කටයුතු
දින කිහිපයකට ඉහත නෑවති තිබිමේන් පසු
නෑවතත් එහි වෑඩකටයුතු ආරාම්බ කර ඈති බව
සතුටින් දෑනුම් දේන්නේමු …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s